Members of Shindo Lab@(2016)

Staff

Post Name Room Key Words
Professor Mitsuru Shindo No.312 shindo(at)cm.kyushu-u.ac.jp
+81-92-583-7802
Associate Professor Arihiro Kano  No 313 kano(at)ms.ifoc.kyushu-u.ac.jp
Assistant Professor Takayuki Iwata No 310 iwata(at)cm.kyushu-u.ac.jp
Technical Staff Takanori Ishii No. 310 Synthesis and MALDIMS
Technical Assistant  Kozue Kodama  No. 311 Organic Synthesis

Student

DC 3 Shigenobu Fujimoto No311 Oxidative coupling
DC 2 Kamita Moses Kibunja  No. 31  Biology IEI program
DC 2 Satoshi Fujita No 3101 Total synthesis
MC 2 Tatsuro Fujita No. 310 Molecular Biology
MC 2 Hitomi Kawamoto No 311 Molecular probe
MC 2 Jun Sun  No 310  Gravitropism inhibitor
MC 2  Donha Choi No 311  ANT inhibitor
MC 2 Tatsuro Yoshinaga  No 310  iptycene & flow reaction
MC 1 Taishi Tomiyama No 310 Stemona alkaloids
MC 1 Takumi Fujiwara  No 310  Triptycene 
MC 1 Gong Jin  No 311  Molecular Biology
MC 1 Lu Xiaohang No 310  Ynolate 
BA 4 Hidetaka Matsuo  No 310  Bioactive middle molecules 
research student Ying Li  No 310  under training
English Top Page